(1)
Đỗ, T. T. H.; Lê, V. T.; Thân, T. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỤ THỂ ESTROGEN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG. VMJ 2024, 538.