(1)
Đặng, T. T.; Đỗ, T. C.; Lê, T. D.; Phạm, H. Đức; Đào, X. H. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 8CM CÓ TRIỆU CHỨNG BẰNG NÚT MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY. VMJ 2024, 538.