(1)
Võ , N. N.; Trần, H. T.; Nguyễn, T. H. P.; Vũ, Đình D.; Thái, M. T.; Nguyễn, T. H. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ ẤN ĐỊNH CỦA MẪU SINH PHẨM HUYẾT HỌC TRONG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC. VMJ 2024, 538.