(1)
Nguyễn, Q. T.; Nguyễn, T. H. P.; Mai, T. T.; Mai, H. N.; Thái, K. M. TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. VMJ 2024, 538.