(1)
Lương, T. Đạt; Nguyễn, T. Đạt; Trần, Q. L.; Tạ, X. T.; Nguyễn, S. C.; Thanh Tùng. NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER HOLMIUM Ở BỆNH NHÂN 101 TUỔI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ 2024, 538.