(1)
Trần, V. Đồng; Nguyễn, V. C.; Nguyễn, A. T. MỘT SỐ YẾU TỐ DỰ ĐOÁN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM TỤY CẤP. VMJ 2024, 538.