(1)
Nguyễn, X. B.; Nguyễn, N. B.; Nguyễn, N. B.; Đặng, H. A. ĐÁNH GIÁ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO SỰ KỲ THỊ TRẦM CẢM, RỐI LOẠN LO ÂU TRÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. VMJ 2024, 538.