(1)
Nguyễn, T. Đức; Nguyễn, T. P.; Nguyễn, H. K. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K. VMJ 2024, 538.