(1)
Trần, N. Q.; Lê, X. T.; Nguyễn, B. K. KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023. VMJ 2024, 538.