(1)
Trần, T. T. T.; Võ , T. C. N.; Hoàng, T. T. L.; Võ , T. T. T.; Lê, C.; Phạm, T. T. T.; Võ , T. D. T.; Nguyễn, T. B. D.; Hồ, T. T. Ý; Trần, H. P.; Phạm, U. P.; Phan, N. T. L.; Nguyễn, N. A. T.; Văn, T. C. V.; Nguyễn, T. H. M. SỰ HIỂU BIẾT, MỐI QUAN TÂM VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC VỀ PHÒNG NGỪA HÍT SẶC KHI HỖ TRỢ CHO ĂN QUA ĐƯỜNG MIỆNG. VMJ 2024, 538.