(1)
Nguyễn, M. N.; Đỗ, T. A.; Nguyễn, V. T.; Nguyễn, M. H.; Đinh, T. T. H.; Hoàng, V. T. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. VMJ 2024, 538.