(1)
Hoàng, M. N.; Trần, H. Q. BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA. VMJ 2024, 538.