(1)
Nguyễn, Q. T.; Nguyễn, K. H.; Tôn, T. V.; Vũ, T. T. KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ INTERLEUKIN-33 NGƯỜI DUNG HỢP VỚI SUMO TRÊN ESCHERICHIA COLI. VMJ 2024, 538.