(1)
Đỗ, T. T. H.; Triệu, T. H. T. VAI TRÒ CỦA IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN CĂN NGUYÊN MÀY ĐAY MẠN TÍNH. VMJ 2024, 538.