(1)
Trần, T. B.; Nguyễn, Đức T.; Lê, V. D. ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y. VMJ 2024, 539.