(1)
Trịnh , N. H. G.; Nghiêm, T. M. C.; Nguyễn, X. A.; Đặng, Q. V.; La, V. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – MFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV. VMJ 2024, 539.