(1)
Trần, T. H.; Nguyễn, T. T.; Phạm, T. V. A. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG XƠ GAN CỦA VIÊN NANG CỨNG TD.0072 TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ 2024, 539.