(1)
Nguyễn, T. T. H.; Vũ, T. Q. A.; Phạm, T. V.; Dương, D. H. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÂN NGANG TRÊN MỞ RỘNG ĐIỀU TRỊ SỤP MI TÁI PHÁT. VMJ 2024, 539.