(1)
Phùng, D. H. S.; Hoàng, T. A.; Hoàng, T. H.; Vũ, Đức T. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH. VMJ 2024, 539.