(1)
Lê, T. Đường; Ngô, Q. D.; Nguyễn, D. T.; Ngô, X. Q.; Lê, V. Q. U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ 2024, 539.