(1)
Trần, L. M. T.; Trần, N. T. M.; Nguyễn, B. T. T.; Huỳnh, H. T. H. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM THẮNG MÔI TRÊN NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. VMJ 2024, 539.