(1)
Hoàng, H.; Tiêu, H. Q.; Nguyễn, T. L. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM XPERT MTB/RIF ULTRA TRONG CHẨN ĐOÁN LAO PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI THÁI NGUYÊN. VMJ 2024, 539.