(1)
Nguyễn, H. V.; Trần, T. L.; Phạm, P. T.; Lê, H. L. H. ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. VMJ 2024, 539.