(1)
Vũ, Đức B.; Lê, H. L. H.; Tạ, T. Đạt; Trần, T. N.; Trần, T. L.; Nguyễn, T. O.; Nguyễn, H. V. KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. VMJ 2024, 539.