(1)
Đào, N. B.; Nguyễn, H. C.; Thành, V. Q. KẾT QUẢ NỘI SOI MÀNG PHỔI ỐNG BÁN CỨNG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DỊCH TIẾT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175. VMJ 2024, 539.