(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, Đình T.; Nguyễn, V. H. MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ SUY THẬN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VÀ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ. VMJ 2024, 539.