(1)
Nguyễn, M. A.; Huỳnh, T. P. ĐÁNH GIÁ KẾT CỤC SẢN KHOA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ. VMJ 2024, 539.