(1)
Nguyễn, H. T.; Nguyễn, V. V.; Nguyễn, Đức T.; Bùi, T. H. H.; Nguyễn, L.; Phạm, T. M. T.; Lê, V. H.; Trần, T. M. H. SO SÁNH HÌNH THÁI RĂNG HÀM SỮA THỨ HAI VỚI HỆ THỐNG CHỤP THÉP TIỀN CHẾ SỬ DỤNG MÁY QUÉT 3D. VMJ 2024, 539.