(1)
Phạm, C. P.; Đoàn, T. K. C.; Lê, T. T. A. TỶ LỆ KIỂU GEN VÀ ALEN CỦA ĐIỂM ĐA HÌNH RS1042034 GEN APOB Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU. VMJ 2024, 539.