1.
Quang Vĩnh N, Bá Nhất P, Đức Sơn N, Thu Hà N. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN. VMJ. 2021;505(1). doi:10.51298/vmj.v505i1.1021