1.
Nguyễn TL, Bùi TC, Mai TK, Cao VT, Nguyễn TM, Nguyễn HY, Phạm VT. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU CẦN THƠ. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10225