1.
Nguyễn H, Vũ TT. U MÔ ĐỆM DẠ DÀY, MỘT SỐ QUAN ĐIỂM MỚI VỀ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10228