1.
Phạm NT, Đỗ Đức T. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10229