1.
Trần TH, Trần TPL, Mai QD. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐAU THẦN KINH TỌA ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10234