1.
Đỗ TO, Nguyễn LH, Phạm TH, Đỗ BH. ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SAU PHẪU THUẬT VÁ NHĨ ĐƠN THUẦN BẰNG BỘ CÂU HỎI COMQ-12 PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10242