1.
Nguyễn TH, Đỗ TT, Nguyễn HG, Nguyễn BV. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN A20 Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10251