1.
Nguyễn TNT, Phạm NH, Nguyễn TH. ẢNH HƯỞNG CỦA SAI KHỚP CẮN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI VIỆT ĐỘ TUỔI 18-25. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10253