1.
Nguyễn TC, Nguyễn TN, Vũ TH, Lương NM, Dương TQ. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10257