1.
Bùi TC, Nguyễn VT, Phạm VT, Phạm CP, Võ THT, Chu VT, Nguyễn VT, Vũ SQ. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10261