1.
Mông TMH, Trần BN, Trần TN Ánh. ĐỘC TÍNH CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ BẰNG PHÁC ĐỒ M-FOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10267