1.
Dương HKL, Đoàn S, Lê VT, Lâm VN, Trần TV, Kiều ND, Nguyễn TT. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10269