1.
Dương VV, Lê TA Đào, Nguyễn D Ánh. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ. 2024;540(1). doi:10.51298/vmj.v540i1.10272