1.
Thu Hà N, Văn Toàn T, Đức Sơn N. GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. VMJ. 2021;505(2). doi:10.51298/vmj.v505i2.1109