1.
Thị Thu Hải L, Thị Thu Hà L, Thị Hồng Minh N. THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2319