1.
Thu Soan H, Tiến Thăng V, Thị Phương Lan V, Hoàng Anh K, Cảnh Dương Đỗ. GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2321