1.
Thị Hồng Minh N, Cao Bính T, Thị Thu Hải L. HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2324