1.
Hồng Khôi V, Ngọc Minh Đào, Công Hoàng N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2326