1.
Thị Thanh Tú N, Tuyết Trang N. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2332