1.
Thế Hưng Đinh, Hoàng Long N, Văn Cường V, Ngọc Sơn Đinh. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2334