1.
Nguyễn Ngọc T, Minh Tâm D. GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2335